CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El Club Atlètic Català de Vilassar de Dalt, en virtut de l’establert a l’article 8 i concordants dels vigents Estatuts del Club, convoca ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015, que ha de tenir lloc el proper 20 d’octubre de 2015, a las 20 hores en primera convocatòria i a les 20.30 en segona, a la Sala de Reunions de la seu social del Club, C/ Sants Màrtirs s/n, Vilassar de Dalt, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.

2.   Examen i votació de la liquidació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici anterior.

3.   Pressupost per a l’exercici 2015-2016.

4.   Torn obert de paraula.

 

Vilassar de Dalt, 19 de setembre de 2015

 

LA JUNTA DIRECTIVA