NOTA IMPORTANT MUTUALITAT

MUTUALITAT: DRETS ASSISTENCIALS I D'INDEMNITZACIÓ EN EL CAS DE SER ATÈS EN UN CENTRE NO CONCERTAT O AUTORITZAT

Benvolguts socis/sòcies,


Us fem avinent, per al vostre coneixement i efecte, el següent escrit que ens han fet arribar des de la Federació:


"El mutualista lesionat que sigui atès per serveis mèdics aliens al quadre mèdic de la Mutualitat, com hospitals i centres mèdics no concertats, hospitals i centres públics de l'Institut Català de la Salut, sense que ho hagi autoritzat la direcció de la Mutualitat, perdrà els seus drets, tant els assistencials com els d'indemnització com a beneficiari, en quan es derivin d'aquesta lesió.


La Mutualitat podrà reclamar al mutualista el reintegrament de les despeses ocasionades per l'atenció als seus mutualistes en centres no concertats i hospitals i centres públics".

 

Cordialment,

 

LA JUNTA DIRECTIVA